EcoWater Systems LLC

Съобщение за поверителност на приложение iQua за жителите на Калифорния

Дата на влизане в сила: 7 декември  2020 г.

Последна промяна: 7 декември  2020 г.

Въведение

Това Известие за поверителност на приложение iQua за жителите на Калифорния („Известието“) допълва информацията, съдържаща се в Политиката за поверителност на приложение iQua на EcoWater Systems LLC и важи единствено за всички посетители, потребители и други лица, които пребивават в щат Калифорния („потребители“ или „ Вие“). Приемаме това известие, за да спазим Калифорнийския закон за поверителност на потребителите от 2018 г. (CCPA), като всички термини, определени в CCPA, имат същото значение, когато се използват в това известие.

Събирана от нас информация

Събираме информация, която идентифицира, отнася се до, описва, препраща, може разумно да бъде свързана или би могла разумно да бъде свързана, пряко или косвено, с определен потребител, домакинство или устройство („Лична информация“).

Личната информация не включва:

 • Публично достъпна информация от държавните регистри.
 • Деидентифицирана или обобщена информация за потребителите.
 • Информация, извън обхвата на CCPA, като:
  • Здравна или медицинска информация, обхваната от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA) и Закона за поверителност на медицинската информация в Калифорния (CMIA) или данни от клинични изпитвания;
  • Лична информация, включена в някои специфични за сектора закони за поверителност, включително Закона за справедливи кредитни отчети (FCRA), Закона Грам-Лийч-Блайли (GLBA) или Калифорнийския закон за поверителност на финансовата информация (FIPA) и Закона за защита на неприкосновеността на личния живот на водачите на МПС от 1994 г.

По-специално, събираме следните категории лична информация от нашите потребители през последните дванадесет (12) месеца:

Категория

Пример

Събира ли се

 1. Идентификатори

Истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес на интернет протокол, имейл адрес, име на профил, социално-осигурителен номер, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт или други подобни идентификатори.

Да

 1. Категории с лична информация, посочени в устава на Калифорнийските записи на клиенти (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Име, подпис, социално-осигурителен номер, физически характеристики или описание, адрес, телефонен номер, номер на паспорт, шофьорска книжка или номер на държавна лична карта, номер на застрахователна полица, образование, заетост, трудова история, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация, медицинска информация или информация за здравно осигуряване. Някои лични данни, включени в тази категория, може да се припокриват с други категории.

Да

 1. Защитени класификационни характеристики съгласно калифорнийския или федералния закон.

Възраст (40 или повече години), раса, цвят, произход, национален произход, гражданство, религия или вероизповедание, семейно положение, медицинско състояние, физическо или умствено увреждане, пол (включително пол, полова идентичност, изразяване на пола, бременност или раждане и свързани медицински състояния), сексуална ориентация, ветерански или военен статус, генетична информация (включително фамилна генетична информация).

Не

 1. Търговска информация.

Записи на лична собственост, продукти или услуги, закупени, получени или обмисляни, или други истории или тенденции на покупка или консумация.

Да

 1. Биометрични данни.

Генетични, физиологични, поведенчески и биологични характеристики или модели на дейност, използвани за извличане на шаблон или друг идентификатор или идентифицираща информация, като например пръстови отпечатъци, отпечатъци от лица и гласови отпечатъци, сканиране на ириса или ретината, натискане на клавиш, походка или други физически модели и данни за сън, здраве или упражнения.

Не

 1. Интернет или друга дейност в подобна мрежа.

История на сърфиране в интернет, история на търсене, информация за взаимодействието на потребителя с уебсайт, приложение или реклама.

Да

 1. Данни за геолокация.

Физическо местоположение или движения.

Да

 1. Сензорни данни.

Аудио, електронна, визуална, температурна, обонятелна или подобна информация.

Да

 1. Професионална информация или информация, свързана със заетостта.

Текуща или минала трудова биография или оценки на работата.

Не

 1. Непублична образователна информация (съгласно Закона за семейните образователни права и поверителност (20 U.S.C., раздел 1232g, 34 C.F.R., част 99)).

Документи за образование, пряко свързани с ученик, поддържани от образователна институция или страна, действаща от негово име, като оценки, академични справки, списъци с класове, ученически графици, идентификационни кодове на ученика, финансова информация за ученика или информация за поведението на ученика.

Не

 1. Заключения, направени от друга лична информация.

Профил, отразяващ предпочитанията, характеристиките, психологическите тенденции, предразположенията, поведението, нагласите, интелигентността, способностите и наклонностите на човек.

Не

Получаваме горните категории лична информация от следните категории източници:

 1. Директно от Вас, когато ни предоставите такава информация. Тя включва информация, която предоставяте чрез попълване на формуляри в нашето приложение, като например информация, предоставена по време на регистрацията за използване на нашето приложение, публикуване на материали в приложението или заявяване на допълнителни услуги в приложението.

 2. Автоматично, докато навигирате из уебсайта. Информацията, събирана автоматично, може да включва информация за използването, както е описано по-горе, като също така можем да използваме тези технологии, за да събираме информация за Вашите онлайн дейности във времето и в уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги.

 3. От трети страни, като нашите доверени бизнес партньори. Информацията, която събират, може да бъде свързана с Вашата лична информация или могат да събират информация, включително лична информация, за Вашите онлайн дейности във времето и в различни уебсайтове и други онлайн услуги. Те могат да използват тази информация, за да Ви предоставят реклама, основана на интереси (поведенческа реклама) или друго целево съдържание. Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате някакви въпроси относно реклама или друго целево съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.

За повече информация относно тези източници, моля, посетете Политиката за поверителност на приложение iQua.

Използване на личната информация

Можем да използваме или разкриваме личната информация, която събираме, за една или от следните цели:

 • За да изпълним или отговорим на причината, поради която сте предоставили информацията.

 • За да предоставяме, поддържаме, персонализираме и развиваме нашето приложение, продукти и услуги.

 • За да създадем, поддържаме, персонализираме и защитим Вашия профил при нас.

 • За да обработваме Вашите заявки, покупки, транзакции и плащания и да предотвратим измами при извършване на транзакция.

 • За да персонализираме Вашето използване на приложението и да изпращаме предложения за съдържание, продукти и услуги, свързани с Вашите интереси, включително целенасочени предложения и реклами чрез нашето приложение, сайтове на трети страни и чрез имейл или текстово съобщение (с Ваше съгласие, когато това се изисква от закона).

 • Както е посочено при събирането на Вашата лична информация или както е посочено в CCPA.

Няма да събираме допълнителни категории лична информация и няма да използваме събраната от нас лична информация за съществено различни, несвързани или несъвместими цели, без да Ви уведомим.

За да видите всички начини, по които използваме или разкриваме лична информация, посетете Политиката за поверителност на приложение iQua.

Споделяне на лична информация

Можем да разкрием и сме разкрили през последните 12 месеца лична информация на трети страни за бизнес цели, както е посочено в нашата политика за поверителност. През последните дванадесет (12) месеца не сме продавали лична информация.

Вашите права и избори

CCPA предоставя на жителите на Калифорния специфични права по отношение на тяхната лична информация. Този раздел описва Вашите права съгласно CCPA и обяснява как да упражнявате тези права.

1. Права за достъп до конкретна информация и за преносимост на данни.

Имате право да поискате да Ви разкрием определена информация относно нашето събиране и използване на Вашата лична информация през последните 12 месеца. След като получим и потвърдим Вашата подлежаща на проверка потребителска заявка (вижте раздел „Упражняване на Вашите права“), ще Ви разкрием:

 • Категориите лична информация, които събрахме за Вас;
 • Категориите източници на лична информация, която събрахме за Вас;
 • Нашата бизнес или търговска цел за събиране или продажба на тази лична информация;
 • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация;
 • Конкретните лични данни, които събрахме за Вас (наричани още заявка за преносимост на данни);
 • Ако сме продали или разкрили Вашата лична информация с бизнес цел, два отделни списъка, които разкриват:
  • Продажби, идентифициращи категориите лична информация, които всяка категория получател е закупила; и
  • Разкриване с бизнес цел, идентифициране на категориите лична информация, получени от всяка категория получател.

2. Права на заявка за изтриване.

Имате право да поискате да изтрием всяка Ваша лична информация, която сме събрали от Вас и сме запазили, при определени изключения. След като получим и потвърдим Вашата подлежаща на проверка потребителска заявка (вижте раздела „Упражняване на Вашите права“), ще изтрием (и ще насочим нашите доставчици на услуги да изтрият) Вашата лична информация от нашите архиви, освен ако не се прилага някакво изключение.

Можем да откажем Вашата заявка за изтриване, ако запазването на информацията е необходимо за нас или нашия(те) доставчик(ци) на услуги:

 • За да завършим транзакцията, за която сме събрали личната информация, предоставим стока или услуга, която сте поискали, предприемем разумно очаквани действия в контекста на текущите ни бизнес отношения с Вас, изпълним условията на писмена гаранция или изтегляне на продукт в съответствие с федералния закон, или изпълним по друг начин нашия договор с Вас.

 • За да открием инциденти, свързани със сигурността, предпазвайки Ви от злонамерена, измамна или незаконна дейност или да преследваме виновните за такива дейности.

 • За да отстраним грешки в продукти, за да идентифицираме и отстраняваме грешки, които влошават съществуващата предвидена функционалност.

 • За да упражняваме свобода на словото, за да гарантираме правото на друг потребител да упражнява своето право на свобода на словото или друго право, предвидено в закона.

 • За да отговорим на изискванията на Калифорнийския закон за поверителност на електронните съобщения (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).

 • За да участваме в публични или рецензирани научни, исторически или статистически изследвания, които са в интерес на обществото, които спазват всички други приложими закони за етика и поверителност, когато изтриването на информацията може да направи невъзможни или сериозно да увреди постиженията на изследването, ако преди това сте предоставили информирано съгласие .

 • За да активираме само вътрешни употреби, които са разумно съобразени с очакванията на потребителите въз основа на връзката Ви с нас.

 • За да спазим законово задължение.

 • За да използваме други вътрешни и законни употреби на тази информация, които са съвместими с контекста, в който сте я предоставили.

3. Упражняване на Вашите права.

За да упражните описаните по-горе права за достъп, преносимост на данни и права на изтриване, моля, изпратете ни подлежаща на проверка потребителска заявка по някой от следните начини:

Само Вие или Ваш законов упълномощител можете да направите подлежаща на проверка потребителска заявка, свързана с Вашата лична информация. Можете също така да направите подлежаща на проверка потребителска заявка от името на Вашето непълнолетно дете.

Можете само да правите подлежаща на проверка потребителска заявка за достъп или преносимост на данни само два пъти в рамките на 12 месеца. Подлежащата на проверка потребителска заявка трябва:

 • Да предоставя достатъчно информация, която ни позволява разумно да потвърдим, че Вие сте лицето, за което сме събрали лична информация или упълномощен представител.

 • Да описва Вашата молба с достатъчно подробности, които ни позволяват правилно да разберем, оценим и отговорим на нея.

Не можем да отговорим на Вашата заявка или да Ви предоставим лична информация, ако не можем да потвърдим Вашата самоличност или правомощие да направите заявка и да потвърдим, че личната информация се отнася до Вас.

Отправянето на подлежаща на проверка потребителска заявка не изисква от Вас да създадете профил при нас. Ние обаче считаме заявките, направени чрез Вашия защитен с парола профил, за достатъчно потвърдени, когато заявката се отнася до лична информация, свързана с този конкретен профил.

Ще използваме само лична информация, предоставена в подлежаща на проверка потребителска заявка, за да проверим самоличността или правомощието на лицето, отправило заявката.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства CCPA може да ограничи Вашето упражняване на тези права.

4. Време за отговор и формат на отговора.

Ние се стремим да отговорим на подлежаща на проверка потребителска заявка в рамките на четиридесет и пет (45) дни от нейното получаване. Ако се нуждаем от повече време (на още 45 дни), ще Ви информираме писмено за причината и срока на удължаване.

Ако имате профил при нас, ще изпратим нашия отговор в писмена форма на този профил. Ако нямате профил при нас, ще изпратим нашия отговор в писмена форма по пощата или по електронен път – съгласно Вашия избор.

Всички разкрития, които предоставяме, ще обхващат само 12-месечния период, предхождащ получаването на подлежащата на проверка потребителска заявка. Отговорът, който изпращаме, също ще съдържа обяснение на причините, поради които не можем да изпълним заявка, ако това е приложимо. При заявките за преносимост на данни ще изберем формат за предоставяне на Вашата лична информация, който е лесен за използване и ще Ви позволи да предавате информацията от едно лице на друго без затруднения.

Ние не начисляваме такса за обработка или отговор на Вашата подлежаща на проверка потребителска заявка, освен ако не е прекомерна, повтаряща се или явно необоснована. Ако установим, че изпълнението на заявката подлежи на заплащане на такса, ще Ви уведомим защо сме взели такова решение и ще Ви изпратим оценка на разходите, преди да изпълним заявката Ви.

Недискриминация

Няма да Ви дискриминираме, че упражнявате някое от Вашите права съгласно CCPA. Освен CCPA не разрешава, ние:

 • Няма да Ви откажем стоки или услуги.

 • Няма да Ви начислим различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други предимства или налагане на санкции.

 • Няма да Ви осигурим различно ниво или качество на стоките или услугите.

 • Няма да Ви предложим различна цена или тарифа за стоки или услуги или различно ниво или качество на стоките или услугите.

Промени в нашето съобщение за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме настоящото съобщение за поверителност по наша преценка и по всяко време. Когато променяме настоящото съобщение за поверителност, ще публикуваме актуализираното известие в приложението и ще актуализираме датата на неговото влизане в сила. Ако продължите да използвате нашето приложение след публикуването на промени, това означава, че приемате тези промени.

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящото съобщение за поверителност, начините, по които събираме и използваме Вашата информация, описани по-долу (и в Политика за поверителност), Вашия избор и права по отношение на такава употреба или желаете да упражните Вашите права съгласно калифорнийското законодателство, моля, не се колебайте да се свържете с нас на:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com