EcoWater Systems LLC

Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci iQua pro kalifornské občany

Datum účinnosti: 7. prosince, 2020

Naposledy upraveno: 7. prosince, 2020

Úvod

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci iQua pro kalifornské občany (dále „Prohlášení“) doplňuje informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů aplikace iQua od společnosti EcoWater Systems LLC a je platné pouze pro návštěvníky, uživatele a jiné subjekty sídlící ve státě Kalifornie („spotřebitelé“ nebo „vy“). Toto Prohlášení přijímáme, abychom vyhověli kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (California Consumer Privacy Act, dále jako „zákon CCPA“). Jakékoli termíny vymezené v zákonu CCPA mají při použití v tomto Prohlášení stejný význam.

Údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme údaje, které identifikují, vztahují se, popisují, zmiňují nebo mohou být odůvodněně přidruženy či odůvodněně spojeny, přímo či nepřímo, s konkrétním spotřebitelem, domácností nebo zařízením („Osobní údaje“).

Osobní údaje nezahrnují:

 • Veřejně dostupné údaje ze státních záznamů.
 • Údaje o spotřebiteli, které jsou zbavené určení totožnosti nebo agregované.
 • Údaje vyňaté z působnosti zákona CCPA jako například:
  • Zdravotní nebo lékařské údaje upravené zákonem z roku 1996 o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA) a kalifornským zákonem o důvěrnosti lékařských údajů (California Confidentiality of Medical Information Act – CMIA) nebo údaje z klinických testů.
  • Osobní údaje upravené některými zákony na ochranu osobních údajů vztahujícími se na specifické sektory. Mezi tyto zákony patří: zákon o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti (Fair Credit Reporting Act – FCRA), zákon Gramma, Leache a Blileyho (Gramm-Leach-Bliley Act – GLBA) nebo kalifornský zákon o ochraně finančních údajů (California Financial Information Privacy Act – FIPA) a zákon z roku 1994 o ochraně soukromí řidičů (Driver’s Privacy Protection Act).

V posledních dvanácti (12) měsících jsme od našich spotřebitelů shromažďovali následující konkrétní kategorie osobních údajů:

Kategorie

Příklad

Shromažďováno

 1. Identifikátory

Skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, internetový identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, číslo Social Security number, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu nebo jiné podobné identifikátory.

Ano

 1. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech o zákazních (§ 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku (California Civil Code)).

Jméno, podpis, číslo Social Security number, fyzické vlastnosti nebo popis, adresa, telefonní číslo, číslo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu nebo státního identifikačního průkazu, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční údaje, lékařské údaje nebo údaje o zdravotním pojištění. Některé osobní údaje uvedené v této kategorii se mohou překrývat s ostatními kategoriemi.

Ano

 1. Charakteristiky, které kalifornské nebo federální právo klasifikuje jako chráněné.

Věk (40 let nebo více), rasa, barva pleti, rodinný původ, národní původ, občanství, náboženství nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické nebo duševní postižení, pohlaví (včetně genderu, genderové identity, genderového vyjádření, těhotenství nebo porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, status veterána nebo vojáka, genetické údaje (včetně rodinných genetických údajů).

Ne

 1. Komerční údaje.

Záznamy o zakoupeném, obdrženém či zvažovaném osobním vlastnictví, produktech nebo službách a další spotřební či nákupní historie či tendence.

Ano

 1. Biometrické údaje.

Genetické, fyziologické, behaviorální a biologické charakteristiky nebo vzorce aktivit používané k získávání šablon nebo jiných identifikátorů či identifikačních údajů. Například otisky prstů, otisky obličeje a hlasové otisky, skeny duhovky nebo sítnice, stisky kláves, způsob chůze a jiné fyzické vzorce nebo údaje o spánku, zdraví nebo cvičení.

Ne

 1. Internetová a jiná podobná síťová aktivita.

Historie prohlížení, historie vyhledávání, údaje o interakcích spotřebitele s webem, aplikací nebo reklamou.

Ano

 1. Geolokační údaje.

Fyzická poloha nebo pohyb.

Ano

 1. Údaje ze senzorů-

Zvukové, elektronické, vizuální, teplotní, čichové nebo podobné údaje.

Ano

 1. Údaje týkající se profese nebo zaměstnání.

Historie aktuálních či minulých zaměstnání nebo hodnocení výkonu.

Ne

 1. Neveřejné údaje o vzdělávání (podle zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (Family Educational Rights and Privacy Act) – hlava 20, oddíl 1232g sbírky zákonů Spojených států amerických (U.S.C.), hlava 34, část 99 sbírky federálních předpisů (C.F.R.)).

Záznamy o vzdělávání přímo související se studentem a vedené vzdělávací institucí nebo stranou jednající jejím jménem, například známky, přepisy, seznamy studentů podle prospěchu, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční údaje o studentech nebo disciplinární záznamy studentů.

Ne

 1. Závěry vyvození z ostatních osobních údajů.

Profil odrážející osobní preference, vlastnosti, psychologické trendy, sklony, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a vlohy.

Ne

Výše zmíněné kategorie osobních údajů získáváme z následujících kategorií zdrojů:

 1. Přímo od vás, když nám je poskytnete. Tento způsob zahrnuje údaje, které poskytnete vyplněním formulářů v naší aplikaci, například údaje poskytnuté při registraci k používání aplikace, při zveřejňování materiálů v aplikaci nebo v případě, kdy si v aplikaci vyžádáte další služby.

 2. Automaticky během toho, když procházíte web. Údaje shromažďované automaticky mohou zahrnovat údaje o používání, tak jak je popsáno výše; tyto technologie můžeme také použít ke shromažďování údajů o vašich online aktivitách vykonávaných v průběhu času a napříč weby třetích stran nebo jinými online službami.

 3. Od třetích stran, jakými jsou například naši důvěryhodní obchodní partneři. Jimi shromažďované údaje mohou být spojeny s vašimi osobními údaji a tyto třetí strany mohou také shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, o vašich online aktivitách vykonávaných v průběhu času a napříč různými webovými stránkami a dalšími online službami. Tyto údaje mohou použít k tomu, aby vám poskytly zájmově orientovanou (behaviorální) reklamu nebo jiný cílený obsah. Sledovací technologie těchto třetích stran ani to, jak mohou být použity, nekontrolujeme. Pokud máte dotazy týkající se reklam nebo jiného cíleného obsahu, obraťte se přímo na odpovědného poskytovatele.

Více informací o těchto zdrojích naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů aplikace iQua.

Využití osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použvat nebo předávat v souladu s jedním nebo více následujícími účely:

 • K naplnění či dosažení účelu, za kterým jste údaje poskytli.

 • K poskytování, podpoře, personalizaci a vývoji naší aplikace a našich produktů a služeb.

 • K vytvoření, správě, přizpůsobení a zabezpečení vašeho účtu u nás.

 • Ke zpracování vašich požadavků, nákupů, transakcí a plateb a k prevenci transakčních podvodů.

 • K personalizaci vašeho zážitku z aplikace a k poskytnutí obsahu a nabídek produktů a služeb souvisejících s vašimi zájmy, včetně cílených nabídek a reklam poskytovaných prostřednictvím naší aplikace, webů třetích stran a e-mailů nebo textových zpráv (s vaším souhlasem, pokud ho vyžaduje zákon).

 • Způsobem popsaným při shromažďování vašich osobních údajů nebo jiným způsobem popsaným v zákonu CCPA.

Další kategorie osobních údajů nebudeme shromažďovat a také nebudeme bez toho, abychom vás upozornili, používat shromážděné osobní údaje pro výrazně odlišné, nesouvisející nebo nekompatibilní účely.

Všechny způsoby, kterými používáme či předáváme osobní údaje najdete v Zásadách ochrany osobních údajů aplikace iQua.

Sdílení osobních údajů

Jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, osobní údaje můžeme předávat, a v posledních 12 měsících jsme je předávali, třetím stranám pro obchodní účely. V předcházejících dvanácti (12) měsících jsme osobní údaje neprodávali.

Vaše práva a volby

Zákon CCPA poskytuje kalifornským občanům v souvislosti s jejich osobními údaji specifická práva. Tato část dokumentu popisuje vaše práva vyplývající ze zákona CCPA a vysvětluje, jak tato práva uplatnit.

1. Práva na přístup ke specifickým informacím a přenositelnost údajů.

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli určité informace o tom, jak jsme shromažďovali a používali vaše osobní údaje v posledních 12 měsících. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši ověřitelnou žádost spotřebitele (viz část „Uplatnění vašich práv“), sdělíme vám:

 • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromažďovali.
 • Kategorie zdrojů osobních údajů, ze kterých jsme údaje o vás shromažďovali.
 • Náš obchodní či komerční účel pro shromažďování nebo prodej těchto osobních údajů.
 • Kategorie třetích stran, se kterými tyto osobní údaje sdílíme.
 • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili (toto se také nazývá požadavek na přenositelnost údajů).
 • Pokud jsme vaše osobní údaje prodali nebo předali za obchodními účely, dostanete dva oddělené výpisy uvádějící:
  • Pro prodej – identifikaci kategorií osobních údajů, které každá kategorie příjemce zakoupila; a
  • Pro předání za obchodními účely – identifikaci kategorií osobních údajů, které každá kategorie příjemce obdržela.

2. Práva týkající se požadavků na smazání.

Kromě konkrétních výjimek máte právo požadovat, abychom smazali jakékoli vaše osobní údaje, které jsme od vás shromáždili a uchovali. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši ověřitelnou žádost spotřebitele (viz část „Uplatnění vašich práv“), smažeme (a nařídíme smazání našim poskytovatelům služeb) vaše osobní údaje z našich záznamů, pokud se nebude uplatňovat výjimka.

Vaši žádost na smazání můžeme zamítnout, pokud bude pro nás nebo naše poskytovatele služeb uchovávání údajů nezbytné kvůli:

 • Dokončení transakce, pro kterou jsme shromáždili osobní údaje, poskytnutí zboží nebo služby, o které jste požádali, podniknutí kroků, které lze odůvodněně očekávat v rámci našeho pokračujícího obchodního vztahu s vámi, splnění podmínek písemné záruky nebo stažení výrobku provedené v souladu s federálními právními předpisy, případně kvůli jinému způsobu naplňování naší smlouvy s vámi.

 • Zjištění bezpečnostních incidentů, ochraně před škodlivými klamnými, podvodnými nebo nelegálními aktivitami nebo stíhání osob odpovědných za tyto aktivity.

 • Vyladění produktů, aby bylo možné identifikovat a opravit chyby, které narušují stávající naplánovanou funkčnost.

 • Uplatnění svobody projevu, zajištění práva jiného spotřebitele na uplatnění jeho svobody projevu nebo uplatnění jiného práva stanoveného zákonem.

 • Dodržení kalifornského zákona o ochraně soukromí elektronických komunikací (California Electronic Communications Privacy Act) – kalifornský trestní zákoník (Cal. Penal Code), § 1546 a násl.).

 • Zapojení do veřejného nebo nezávisle odborně hodnoceného vědeckého, historického nebo statistického výzkumu sloužícího veřejnému zájmu a vyhovujícího všem ostatním příslušným zákonům o etice a ochraně soukromí, pokud by smazání údajů pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů výzkumu, a to v případě, že jste dříve poskytli informovaný souhlas.

 • Umožnění výhradně interního použití přiměřeně sladěného s očekáváními spotřebitele na základě vašeho vztahu s námi.

 • Dodržení zákonných povinností.

 • Dalšímu internímu a legitimnímu využití těchto údajů slučitelnému s kontextem, v němž jste je poskytli.

3. Uplatnění vašich práv.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva na přístup, přenositelnost a odstranění údajů, podejte nám prosím některým z těchto zpsůobů ověřitelnou žádost spotřebitele:

Ověřitelnou žádost spotřebitele týkající se vašich osobních údajů můžete podat pouze vy nebo osoba, která má zákonné oprávnění jednat vaším jménem. Vy sami také můžete podat ověřitelnou žádost spotřebitele jménem svého nezletilého dítěte.

Ověřitelnou žádost spotřebitele na přístup nebo přenositelnost údajů můžete podat pouze dvakrát za 12 měsíců. Ověřitelná žádost spotřebitele musí:

 • Poskytovat dostatek informací, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osobou, o které jsme shromažďovali osobní údaje, nebo jejím oprávněným zástupcem.

 • Popisovat vaši žádost dostatečně podrobně, abychom jí mohli správně porozumět, vyhodnotit ji a reagovat na ni.

Na váš požadavek nebudeme moci reagovat nebo vám poskytnout osobní údaje, pokud nebudeme schopní ověřit vaši totožnost nebo oprávnění pro podání žádosti a nebudeme schopní potvrdit, že se osobní údaje týkají vás.

Pro podání ověřitelné žádosti spotřebitele u nás nemusíte mít vytvořený účet. Žádosti podané prostřednictvím vašeho účtu chráněného heslem nicméně považujeme za dostatečně ověřené, pokud se tyto žádosti týkají osobních údajů spojených s tímto konkrétním účtem.

K ověření totožnosti žadatele nebo jeho oprávnění k podání žádosti použijeme pouze osobní údaje poskytnuté v ověřitelné žádosti spotřebitele.

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností může být zákonem CCPA vaše možnost uplatnění těchto práv omezena.

4. Časové lhůty a formát odpovědi.

Na ověřitelnou žádost spotřebitele se budeme snažit odpovědět do čtyřiceti pěti (45) dnů od jejího přijetí. Pokud budeme potřebovat více času (maximálně dalších 45 dní), budeme vás písemně informovat o důvodu a době prodloužení.

Pokud u nás máte účet, doručíme na něj naši písemnou odpověď. Pokud u nás účet nemáte, doručíme naši písemnou odpověď poštou nebo elektronicky, dle vašich preferencí.

Veškeré informace, které poskytneme, se budou vztahovat pouze na období 12 měsíců před přijetím ověřitelné žádosti spotřebitele. V odpovědi, kterou poskytneme, budou také vysvětleny důvody, proč nemůžeme žádosti vyhovět, pokud se tato možnost uplatní. U žádostí o přenositelnost údajů vybereme pro poskytnutí vašich osobních údajů formát, který je snadno použitelný a měl by vám umožnit bez překážek přenést údaje od jednoho subjektu k druhému.

Pokud vaše ověřitelná žádost spotřebitele nebude nepřiměřená, opakující se nebo očividně bezdůvodná, nebudeme u ní účtovat poplatek za zpracování nebo odpověď. Pokud stanovíme, že nás žádost opravňuje vyžadovat poplatek, sdělíme vám, proč jsme se tak rozhodli, a před zpracováním žádosti vám poskytneme odhad ceny.

Nediskriminace

Za uplatnění jakéhokoli z vašich práv podle zákona CCPA vás nebudeme diskriminovat. Pokud to nedovoluje zákon CCPA, nebudeme vám:

 • Odpírat zboží nebo služby.

 • Účtovat odlišné ceny nebo sazby za zboží nebo služby, mimo jiné poskytováním slev nebo jiných výhod nebo ukládáním pokut.

 • Poskytovat odlišnou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

 • Prohlašovat, že můžete dostat odlišnou cenu či sazbu za zboží nebo služby nebo odlišnou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

Změny našeho Prohlášení

Vyhrazujeme si právo toto Prohlášení dle našeho uvážení kdykoli změnit. Když v tomto Prohlášení provedeme změny, zveřejníme aktualizované Prohlášení v aplikaci a aktualizujeme datum nabytí účinnosti Prohlášení. Dalším používáním naší aplikace po zveřejnění změn projevujete svůj souhlas s těmito změnami.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se tohoto Prohlášení, způsobů, kterými shromažďujeme a používáme vaše údaje, a které jsou popsány výše (a v Zásadách ochrany osobních údajů aplikace iQua), vašich voleb a práv týkajících se tohoto používání nebo si přejete uplatnit Vaše práva podle kalifornských zákonů, neváhejte nás kontaktovat na:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com