EcoWater Systems LLC

Aplikace iQua Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 7. prosince, 2020

Naposledy upraveno: 7. prosince, 2020

Úvod

Společnost EcoWater Systems LLC („Společnost“, „my“, „nás“, „naše“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se jej chránit prostřednictvím dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů aplikace iQua (dále jen „zásady“). Tyto zásady popisují typy informací, které můžeme od uživatelů shromažďovat, když používáte naší mobilní aplikaci EcoWater Systems iQua (dále jen „aplikace“) a navštívíte naší webové stránky myiqua.com (dále jen „webová stránka“) a naše postupy shromažďování, používání, uchovávání, ochrany a zveřejnění těchto informací.

Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme:

 • Na webových stránkách;
 • V e-mailech, sms a jiných elektronických zprávách mezi vámi a aplikací;
 • Prostřednictvím aplikace;
 • Při interakci s naší reklamou a aplikacemi na webových stránkách a službách třetích stran, pokud tyto aplikace nebo reklama obsahují odkazy na tyto zásady.

Tyto zásady se NEVZTAHUJÍ na informace shromážděné:

 • Námi offline nebo jakýmkoli jiným způsobem, včetně jakéhokoli jiných webových stránek nebo mobilní aplikace provozované námi nebo jakoukoli třetí stranou; nebo

 • Jakoukoli třetí stranou, a to i prostřednictvím jakékoli aplikace nebo obsahu (včetně reklamy), který může odkazovat na webové stránky či aplikaci nebo být z nich přístupný.

Přečtěte si pozorně tyto zásady, abyste porozuměli našim zásadám a postupům týkajícím se vašich informací a způsobu, jakým s nimi zacházíme. Přístupem nebo používáním tohoto webu a/nebo aplikace souhlasíte s těmito zásadami. Tyto zásady se mohou čas od času změnit (viz „Změny našich zásad ochrany osobních údajů“). Vaše další používání této aplikace poté, co provedeme změny, se bude považadovat za přijetí těchto změn, proto pravidelně kontrolujte aktualizace těchto zásad.

Vaše používání aplikace se také řídí našimi podmínkami používání, které lze najít v Aplikace iQua Podmínky používání. Kromě těchto zásad ochrany osobních údajů si prosím přečtěte podmínky používání. Pokud neurčíme jinak, v těchto zásadách budou mít definované pojmy význam, který jim je dán v našich podmínkách používání.

Kdo je to EcoWater Inc.?

EcoWater Systems Inc. je dceřinou společností Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC. EcoWater Systems LLC. je správcem vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s aplikací.

Informace, které o vás shromažďujeme a jak je shromažďujeme

Shromažďujeme několik typů informací od a o uživatelích naší aplikace a webových stránek, zahrnující:

 1. Osobní informace. Ty zahrnují informace, které používáme k vaší identifikaci, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 2. Neosobní informace. To zahrnuje chování uživatelů v naší aplikaci a agregované obecné informace. Jde o informace, které se vás týkají, ale jednotlivě vás neidentifikují.

 3. Informace o používání. Patří sem informace o vašem mobilním zařízení včetně IP adresy, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a informací o interakci se stránkou automatizovanými prostředky.

 4. Technické obchodní informace. Patří sem informace o zakoupeném produktu, například model a související instalační data vašeho změkčovače vody nebo produktu filtru.

Shromažďujeme tyto informace:

 1. Přímo od vás, když nám je poskytnete. Patří sem informace, které poskytnete vyplněním formulářů v naší aplikaci, například informace poskytnuté v době registrace k používání naší aplikace, zveřejňování materiálu v aplikaci nebo vyžádání dalších služeb v aplikaci. Můžeme také požádat o tyto informace, když nahlásíte problém s naší aplikací nebo uplatníte svá práva a možnosti ochrany osobních údajů (viz „Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů“).

 2. Automaticky při procházení webovými stránkami a aplikací. Informace shromážděné automaticky mohou zahrnovat informace o používání, jak je popsáno výše, a můžeme také použít tyto technologie ke shromažďování informací o vašich online aktivitách v průběhu času a napříč webovými stránkami třetích stran nebo jinými online službami.

  Například tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají s analýzou uživatelského chování na internetové stránce. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Můžete odmítnout použití souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely.

  Tato webová stránka používá technologii „cookie“ k získávání neosobních údajů od online návštěvníků. V tomto procesu nebudeme získávat osobní údaje. Soubory cookies nám spíše umožňují aktualizovat a vylepšovat náš web. I když nastavíte svůj prohlížeč tak, aby nepřijímal soubory cookies, můžete stále využívat většinu funkcí webových stránek.

 3. Od třetích stran, jako jsou naši důvěryhodní obchodní partneři. Některý obsah nebo aplikace, včetně reklam, na webových stránkách, jsou poskytovány třetími stranami. Jde například o inzerenty, reklamní sítě a servery, poskytovatele obsahu a poskytovatele aplikací. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie, samostatně nebo ve spojení s webovými majáky nebo jinými sledovacími technologiemi, ke shromažďování informací o vás, když používáte naše webové stránky. Informace, které shromažďují, mohou být spojeny s vašimi osobními údaji nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vašich online aktivitách v průběhu času a napříč různými webovými stránkami a dalšími online službami. Tyto informace mohou použít k poskytnutí zájmově orientované (behaviorální) reklamy nebo jiného cíleného obsahu.

  Nekontrolujeme sledovací technologie těchto třetích stran ani to, jak mohou být použity. Máte-li jakékoli dotazy týkající se reklamy nebo jiného cíleného obsahu, měli byste se obrátit přímo na odpovědného poskytovatele.

Jak používáme vaše informace

Informace, které o vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, včetně jakýchkoli osobních údajů, používáme pro různé účely:

 • Abychom vám představili naši aplikaci a její obsah;

 • Abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete;

 • K nastavení, údržbě a podpoře našich produktů (můžeme například použít vaše osobní údaje k naplánování pravidelné údržby a k poskytnutí zpětné vazby o vašem využití vody a způsobech, jak tyto informace využít ve váš prospěch);

 • Pro interní marketingové účely, jako je marketingový průzkum;

 • Abychom vás informovali o změnách na naších webových stránkách, aplikaci nebo jakýchkoli produktech nebo službách, které nabízíme nebo poskytujeme prostřednictvím webových stránek nebo aplikace;

 • Jakýmkoli jiným způsobem, který blíže popíšeme, když nám poskytnete údaje; a

 • Pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.

Zveřejňování vašich informací

Můžeme zveřejňovat agregované informace o našich uživatelích a informace, které neidentifikují žádnou osobu bez omezení. Můžeme zveřejnit osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytujete, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

 • Třetím stranám, aby vám nabízely své produkty nebo služby, pokud jste se ze zasílání těchto sdělení neodhlásili;

 • Kupujícímu nebo jinému nástupci v případě fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už v trvání nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedenými aktivy osobní údaje, které jsme získali o uživatelích naší aplikace;

 • Ke splnění účelu, pro který jej poskytujete;

 • Pro jakýkoli jiný účel, který zveřejníme, když nám poskytnete informace; a

 • S vaším souhlasem

Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje:

 • K dodržení jakéhokoli soudního příkazu, zákonu nebo právního procesu, včetně reakce na jakoukoli žádost od vládních nebo regulačních orgánů;

 • K vymáhání nebo uplatňování našich Podmínek použití;

 • Pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti EcoWater Systems LLC, našich zákazníků nebo ostatních.

Přenosy údajů do jiných zemí/teritorií

Někdy budeme muset sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb třetích stran. U subjektů údajů z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) můžeme vaše osobní údaje převést mimo EHP za účelem zpracování na výše uvedené účely. Poskytnutím osobních údajů rozumíte a souhlasíte s tím, že mohou být přenášeny přes státní hranice a zpracovávány mimo EHP, kde mohou být zpradovávány například důvěryhodnými třetími stranami. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami. Pokud k tomu dojde, máme zavedeny postupy zajišťující stejnou ochranu vašich osobních údajů, jako kdyby byly zpracovávány uvnitř EHP. Mimo jiné, včetně uzavírání smluv s našimi přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb třetích stran, které stanoví standardy, které musí vždy dodržovat, včetně standardních smluvních doložek.

Zásady uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně účelů splnění jakýchkoli právních, účetních nebo oznamovacích požadavků.

Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů

Snažíme se vám poskytnout možnosti týkající se osobních údajů, které nám poskytnete. Vytvořili jsme mechanismy, které vám poskytnou následující kontrolu nad vašimi informacemi:

 • Sledovací technologie a reklama. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo vás upozorňoval na odesílání souborů cookie. Upozorňujeme, že některé části této aplikace pak mohou být nepřístupné nebo nebudou správně fungovat.

 • Zveřejnění vašich údajů pro reklamu třetích stran. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje pro propagační účely sdíleli s nepřidruženými nebo nezprostředkujícími třetími stranami, můžete se odhlásit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách.

 • Propagační nabídky společnosti. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali k propagaci našich vlastních produktů či služeb nebo produktů či služeb třetích stran, můžete se odhlásit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Pokud jsme vám zaslali propagační e-mail, můžete nám poslat zpětný e-mail s žádostí o vynechání z budoucího rozesílání e-mailů. Toto odhlášení se nevztahuje na informace, které nám byly poskytnuty v důsledku nákupu produktu, registrace záruky, zkušeností se službami produktu nebo jinými transakcemi.

 • Cílená reklama. Pokud si nepřejete, abychom používali informace, které shromažďujeme nebo které nám poskytujete, k doručování reklam podle preferencí cílového publika našich inzerentů, můžete se odhlásit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách.

Nekontrolujeme shromažďování ani používání vašich údajů třetími stranami k poskytování zájmově orientované reklamy. Tyto třetí strany vám však mohou poskytnout způsoby k rozhodnutí, že vaše informace nebudou shromažďovány nebo používány tímto způsobem.

V závislosti na vašem občanství nebo pobytu vám některé zákony na ochranu údajů mohou poskytnout více práv na ochranu soukromí, než jsou uvedeny výše.

A. Práva na ochranu osobních údajů u osob v Evropském hospodářském prostoru („EHP“)

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“) mají jednotlivci v EHP další práva na ochranu osobních údajů:

 • Právo být informován. Jednotlivci mají právo na transparentnost týkající se našeho shromažďování osobních údajů.

 • Právo na přístup. Jednotlivci mají právo přesně vědět, jaké informace jsou o nich uchovávány a jak jsou zpracovávány.

 • Právo na opravu. Jednotlivci budou mít právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

 • Právo na výmaz. Označuje se také jako „právo na zapomnění“ a vztahuje se na právo jednotlivce na vymazání nebo odstranění svých osobních údajů bez nutnosti uvedení konkrétního důvodu, proč si přeje přestat používat.

 • Právo na omezení zpracování. Právo jednotlivce zablokovat nebo potlačit zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů. Umožňuje jednotlivcům uchovávat a znovu používat jejich osobní údaje pro vlastní účely.

 • Právo na námitku. Za určitých okolností jsou jednotlivci oprávněni vznést námitku proti použití svých osobních údajů.

 • Práva na automatické rozhodování a profilování. GDPR zavedlo ochranná opatření na ochranu jednotlivců před rizikem, že bude přijato potenciálně škodlivé rozhodnutí bez lidského zásahu.

Pokud si přejete uplatnit svá práva podle GDPR, kontaktujte nás prosím pomocí kterékoli z metod uvedených níže v části „Kontaktujte nás“. Vaši žádost zvážíme a zpracujeme v přiměřené lhůtě. Mějte prosím na paměti, že za určitých okolností může GDPR omezit váš výkon těchto práv.

Můžete podat stížnost u úřadů EU pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“). Seznam ÚOOÚ od Evropské komise naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

B. Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete mít také další práva na ochranu osobních údajů podle zákona California Shine the Light (občanský zákoník, část § 1798.83) a zákona o ochraně spotřebitele v Kalifornii (California Consumer Privacy Act „CCPA“) (občanský zákoník, část § 1798.100).

Zákon Shine the Light umožňuje uživatelům naší aplikace, kteří jsou rezidenty Kalifornie, požadovat určité informace týkající se našeho zveřejňování osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li podat takový požadavek, zašlete nám e-mail nebo nám napište pomocí kontaktních údajů v těchto zásadách.

Další informace o vašich právech na ochranu soukromí v Kalifornii podle CCPA najdete v Aplikace iQua Oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie.

Bezpečnost údajů

Zavedli jsme opatření, jejichž cílem je zabezpečit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou a před neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. I když se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenášených do naší aplikace. Jakýkoli přenos osobních údajů je na vaše vlastní riziko. Nejsme zodpovědní za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření obsažených v aplikaci.

Sdílení údajů

Abychom mohli správně opravovat, odstraňovat a předvídat problémy dříve, než ovlivní váš systém, žádáme vás, abyste s námi sdíleli vaše Alarmy a výstrahy a vaše údaje o vodě. Vaše soukromí bereme velmi vážně a ujišťujeme vás, že informace o vašem systému používáme pouze k podpoře vašeho používání našich produktů a ke zlepšování našich produktů a služeb. Vaše údaje neprodáváme jiným třetím stranám a naše servery ukládají vaše údaje o používání odděleně od vašich osobních údajů, abychom dále chránili vaše soukromí. Nesouhlas s naším požadavkem na sdílení může vést ke ztrátě záruky. S případnými dotazy se obraťte na své týmy zákaznické podpory v dané zemi.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naší zásadou je zveřejňovat na této stránce jakékoli změny, které v těchto zásadách provedeme, s oznámením na domovské stránce aplikace o tom, že zásady byly aktualizovány. Pokud provedeme podstatné změny v tom, jak zacházíme s osobními údaji našich uživatelů, upozorníme vás e-mailovou adresou uvedenou na vašem účtu nebo oznámením na domovské stránce aplikace. Datum poslední revize zásad je uvedeno v horní části stránky. Jste odpovědní za to, že na vás máme aktuální aktivní a doručitelnou e-mailovou adresu, a za pravidelné kontroly naší aplikace a těchto zásad za účelem kontroly případných změn.

Kontaktujte nás

Máte-li k těmto zásadám a našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů otázky nebo komentáře, kontaktujte nás na adrese:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com