EcoWater Systems LLC

iQua App Gebruiksvoorwaarden

Datum van ingang: 7 december 2020

Laatste aanpassing: 7 december 2020

De EcoWater iQua Apps (de “App” in zowel de iPhone als de Android versie) zijn diensten van EcoWater Systems LLC, een naamloze vennootschap gevestigd in Delaware (“EcoWater”, “ons”, “onze” of “wij”) en zijn van toepassing op andere dochterondernemingen van EcoWater zoals gedefinieerd aan het einde van dit document. Deze EcoWater Systems LLC Gebruiksvoorwaarden en alle aanvullende voorwaarden of beleidsregels die we van tijd tot tijd in de App plaatsen, inclusief ons Privacybeleid (gezamenlijk de “Gebruiksvoorwaarden”) stellen de voorwaarden vast waaronder u (“U”, “Uw” of “Klant”) de Apps en alle op de App beschikbare diensten mag gebruiken, inclusief de mogelijkheid om online rapporten te bekijken en waarschuwingen te ontvangen van de App (de “Service”) over de status van wifi- en/of Bluetooth verbonden waterontharders, waterfilters of andere producten (de “Producten”).

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden alvorens de Service te gebruiken. Door te klikken op een knop of link met de aanduiding “Ik ga akkoord” of door gebruik te maken van de Service, geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat u wettelijk gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag u de App niet gebruiken. Wij raden u aan om een kopie af te drukken voor toekomstig gebruik.

1. Wijzigingen van Gebruiksvoorwaarden. EcoWater behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht bij het plaatsen ervan op de App of via de Service. Als EcoWater deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen we ook de datum van de “Laatste update” bovenaan deze pagina herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door te nemen. Indien u latere herzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar vindt, dient u het gebruik van de App en de Service onmiddellijk te staken. Uw toegang tot en/of gebruik van de App of de Service nadat EcoWater herziene Gebruiksvoorwaarden heeft geplaatst, betekent dat u zonder bezwaar instemt met dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden.

2. Beëindiging/schorsing van de App en/of Service. EcoWater mag, naar eigen goeddunken, de App en/of Service stopzetten of uw gebruik of algemeen gebruik van de App en/of de Service, of enig deel daarvan, op elk moment, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief om redenen van weigering van service, systeemfouten, onderhoud of reparatie, of omstandigheden buiten onze redelijke controle, beëindigen of opschorten. U gaat ermee akkoord dat indien uw toegangsrechten voor de App of het gebruik van de Service worden beëindigd of opgeschort, u daarna niet meer direct of indirect de App of de Service zult gebruiken of proberen te gebruiken.

3. Producten. EcoWater aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de Service en deze Gebruiksvoorwaarden geven u geen extra rechten van EcoWater met betrekking tot de Producten Als u producten koopt, zijn onze Verkoopvoorwaarden van toepassing op de verkoop.

4. Tarief. EcoWater behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd een vergoeding voor de App en/of Service in te stellen of te wijzigen.

5. Voorwaarden vooraf. Voor het gebruik van de Service moet u: (i) het Product kopen; (ii) een permanente draadloze breedbandinternetverbinding hebben tussen het Product en een aangesloten mobiel apparaat dat kan worden gebruikt om een beperkt deel van de informatie te verstrekken die beschikbaar is via een volledig aangesloten wifi-verbinding; en (iii) toegang hebben tot de mobiele app van EcoWater om de Service te installeren, te configureren en te gebruiken.

6. Registratie. U dient zich online voor de Service te registreren, waarvoor u een Gebruikersnaam (uw actieve e-mailadres) en een Wachtwoord opgeeft. U kunt zich slechts één keer aanmelden bij EcoWater. U kunt ook andere e-mailadressen onder uw account registreren tijdens het instellen of daarna, door het Instellingenmenu te openen. U gaat ermee akkoord uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen door onder andere uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Indien u, niettegenstaande de voorgaande verplichting, toegang tot uw account toestaat, bent u verantwoordelijk voor al dit gebruik. Wij hebben het recht om op elk gewenst moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegekend, indien u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

7. Onbevoegd gebruik. U gaat ermee akkoord (a) EcoWater met behulp van de hieronder vermelde nationale toegangsnummers en e-mailadressen, onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en/of elke andere inbreuk op de veiligheid; en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat.

8. Wijzigingen aan App en Service. Wij kunnen de App en/of Service van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze Producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten te weerspiegelen.

9. Beschikbaarheid van App en Service. Wij garanderen niet dat de Service, of enige inhoud die op de App en/of Service wordt aangeboden, altijd beschikbaar zal zijn of dat deze ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

10. Inhoud van de App en Service. De inhoud van de App en/of Service is alleen bedoeld voor algemene informatie. Deze is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van de App en/of Service. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op de App en/of Service bij te werken, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van de App en/of Service, volledig of actueel is.

11. Mogelijkheid om berichten te ontvangen. Uw vermogen om de Service te gebruiken en berichten te ontvangen is afhankelijk van uw verschillende apparaten en serviceaanbieders. EcoWater kan en geeft geen garanties voor de beschikbaarheid of veiligheid van de App en de Service. Wij kunnen en geven geen garanties voor uw vermogen om berichten te ontvangen die door de Service naar u worden gestuurd. U moet de Service testen om er zeker van te zijn dat deze compatibel is.

12. Veiligheid. U erkent dat u alleen verantwoordelijk bent voor de bescherming van uw computer hardware, software en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, virussen, spyware en alle andere soorten kwaadaardige codes.

13. Beperking van aansprakelijkheid. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van en toegang tot de Service op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt de App (inclusief, zonder beperking, de Service) aan u geleverd op basis van “ALS ZODANIG” en “ZOALS BESCHIKBAAR”.

14. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN UW WETTELIJKE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN ALS CONSUMENT.

15. Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van Producten aan u, en die zal worden uiteengezet in onze Verkoopvoorwaarden.

16. U gaat ermee akkoord dat EcoWater, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen als de dienst in een commerciële of industriële toepassing wordt gebruikt.

17. Indien door ons geleverde defecte digitale inhoud een apparaat of aan uw toebehorende digitale inhoud beschadigt, waarbij dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een redelijke vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die werd veroorzaakt door uw verzuim om de installatie-instructies correct op te volgen of de door ons aanbevolen minimale systeemvereisten te gebruiken.

18. Links naar andere sites. Deze App kan llinks naar andere websites bevatten voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen worden beheerd door bedrijven die niet aan ons zijn gelieerd. Verbonden websites, met inbegrip van de websites die door EcoWater worden beheerd, kunnen hun eigen beleid inzake gebruik en privacy hebben, dat u moet bekijken als u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die wij niet controleren, noch voor het gebruik van die websites, noch voor het privacybeleid van die websites.

19. Rechtsgebied en toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Minnesota. U gaat ermee akkoord dat het niet-exclusieve rechtsgebied van de federale of staatsrechtbank in Woodbury MN is.

Neem contact met ons op.

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via het e-mailadres en de telefoonnummers die hieronder staan vermeld.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com