EcoWater Systems LLC

Powiadomienie o ochronie prywatności użytkowników aplikacji iQua dla mieszkańców Kalifornii

Data wejścia w życie: 7 grudnia 2020

Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020

Wprowadzenie

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności użytkowników aplikacji iQua dla mieszkańców Kalifornii („Powiadomienie”) stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Polityce prywatności aplikacji iQua należącej do spółki EcoWater Systems LLC, i dotyczy wyłącznie wszystkich osób odwiedzających, użytkowników oraz innych osób zamieszkałych w stanie Kalifornia („konsumenci” lub „Ty”). Przyjmujemy to Powiadomienie, aby zachować zgodność z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA), a wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają to samo znaczenie, gdy zostają użyte w niniejszym Powiadomieniu.

Informacje, które gromadzimy

Gromadzimy informacje, które identyfikują, dotyczą, opisują, odwołują się do, mogą być w uzasadniony sposób skojarzone z lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem, gospodarstwem domowym lub urządzeniem („Dane osobowe”).

Dane osobowe nie obejmują następujących informacji:

 • Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych.
 • Zanonimizowane lub zagregowane informacje dla konsumentów.
 • Informacje wyłączone z zakresu ustawy CCPA, takie jak:
  • Dane zdrowotne lub medyczne objęte Ustawą o przenośności i rozliczalności ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) oraz Kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA), lub dane z badań klinicznych;
  • Dane osobowe objęte niektórymi sektorowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym Ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (FCRA), Ustawą Gramm-Leach-Bliley (GLBA) lub Ustawą o ochronie danych finansowych w Kalifornii (FIPA) oraz Ustawą o ochronie prywatności kierowcy z 1994 r.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zgromadziliśmy od naszych konsumentów w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria

Przykład

Zgromadzono

 1. Identyfikatory

Prawdziwe nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Tak

 1. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie Ustawy o ewidencjach konsumentów w Kalifornii (Kalifornijski k.c. § 1798.80(e)).

Nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub numer stanowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej, lub inne informacje finansowe, informacje medyczne, lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.

Tak

 1. Cechy klasyfikacyjne chronione zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym.

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, płeć (w tym tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i pokrewne stany medyczne), orientacja seksualna, status weterana lub stosunek do służby wojskowej, dane genetyczne (w tym rodzinne dane genetyczne).

Nie

 1. Informacje handlowe.

Ewidencje mienia osobistego, produktów lub usług, które zostały zakupione, pozyskane, lub których nabycie jest rozważane, lub innych historii zakupów, lub trendów zakupowych lub konsumpcyjnych.

Tak

 1. Dane biometryczne.

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub danych identyfikacyjnych, takich jak odciski palców, odwzorowanie twarzy i spektrogram, skan tęczówki lub siatkówki, naciśnięcie klawisza, chód lub inne wzorce fizyczne, oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.

Nie

 1. Internet lub podobna aktywność sieciowa.

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

Tak

 1. Dane geolokalizacyjne.

Lokalizacja fizyczna lub ruchy.

Tak

 1. Dane sensoryczne.

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne.

Tak

 1. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Bieżąca lub poprzednia historia zatrudnienia lub oceny wydajności.

Nie

 1. Niepubliczne dane edukacyjne (zgodnie z Ustawą o prawach rodziny do edukacji i prywatności (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

Związane bezpośrednio z uczniem ewidencje edukacyjne prowadzone przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w jej imieniu, zawierające informacje takie, jak oceny, transkrypcje, listy klas, plany zajęć, kody identyfikacyjne uczniów/studentów, informacje finansowe uczniów/studentów lub akta dyscyplinarne uczniów/studentów.

Nie

 1. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, skłonności psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, umiejętności i zdolności.

Nie

Powyższe kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 1. Bezpośrednio od Ciebie, gdy je nam dostarczysz. Obejmuje to informacje, które podajesz podczas wypełniania formularzy w naszej aplikacji. Są to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej aplikacji, zamieszczania materiałów w aplikacji lub żądania innych usług.

 2. Automatycznie podczas poruszania się po witrynie. Informacje gromadzone automatycznie mogą obejmować informacje o użytkowaniu, jak opisano powyżej, ale możemy również wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji na temat Twojej aktywności online w czasie oraz na stronach internetowych stron trzecich lub w innych usługach online.

 3. Od stron trzecich, takich jak nasi zaufani partnerzy biznesowi. Informacje, które gromadzą, mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi. Mogą także gromadzić informacje, w tym dane osobowe, o Twojej aktywności online w czasie oraz na różnych stronach internetowych i innych usługach online. Mogą wykorzystywać te informacje do celów związanych z dostarczaniem reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innych ukierunkowanych treści. Nie kontrolujemy technologii śledzenia wykorzystywanych przez strony trzecie, ani sposobu ich wykorzystania. Jeśli masz pytania dotyczące reklam lub innych ukierunkowanych treści, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych źródeł, odwiedź stronę Polityka prywatności aplikacji iQua.

Wykorzystanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać zgromadzone przez nas dane osobowe w jednym lub większej liczbie następujących celów:

 • Realizacja lub zaspokojenie przyczyny podania informacji.

 • Dostarczanie, wspieranie, personalizacja oraz rozwój aplikacji, produktów i usług.

 • Tworzenie, utrzymywanie, personalizacja i zabezpieczenie prowadzonego przez nas konta.

 • Przetwarzanie wniosków, zakupów, transakcji i płatności oraz zapobieganie oszustwom transakcyjnym.

 • Personalizacja korzystania z aplikacji i dostarczanie treści oraz ofert produktów i usług odpowiednich dla Twoich zainteresowań, w tym ukierunkowanych ofert i reklam prezentowanych za pośrednictwem naszej aplikacji, witryn stron trzecich oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS (za Twoją zgodą, jeżeli jest to wymagane przez prawo).

 • Jak opisano podczas gromadzenia danych osobowych lub jak określono w CCPA.

Nie gromadzimy dodatkowych kategorii danych osobowych ani nie wykorzystujemy danych osobowych, które gromadzimy, do znacząco innych, niezwiązanych lub niezgodnych celów, bez powiadomienia użytkownika.

Aby przejrzeć wszystkie sposoby, w jakie wykorzystujemy lub ujawniamy dane osobowe, odwiedź stronę Polityka prywatności aplikacji iQua.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy ujawniać i ujawnialiśmy dane osobowe stronom trzecim w ciągu ostatnich 12 miesięcy dla celów biznesowych określonych w naszej polityce prywatności. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych.

Twoje prawa i wybory

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii szczególne prawa dotyczące danych osobowych. W tej sekcji opisano Twoje prawa wg ustawy CCPA oraz wyjaśniono, jak z nich korzystać.

1. Dostęp do określonych informacji i prawa do przenoszenia danych.

Masz prawo zażądać od nas ujawnienia pewnych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu od Ciebie i potwierdzeniu możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta (patrz sekcja „Korzystanie ze swoich praw”), ujawnimy Ci:

 • Kategorie zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych;
 • Kategorie źródeł zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych;
 • Nasze cele biznesowe lub handlowe związane z gromadzeniem lub sprzedażą tych danych osobowych;
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe;
 • Określone elementy Twoich danych osobowych, które zgromadzliśmy (nazywane także żądaniem przeniesienia danych;
 • Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe dla celów biznesowych, dwie oddzielne listy zawierające:
  • Sprzedaż, z określeniem kategorii danych osobowych, które nabył odbiorca dla każdej kategorii; oraz
  • Ujawnienia dla celów biznesowych, z określeniem kategorii danych osobowych, które uzyskał odbiorca dla każdej kategorii.

2. Prawa do żądania usunięcia.

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które zgromadziliśmy i które zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu od Ciebie i potwierdzeniu możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta (patrz sekcja „Korzystanie ze swoich praw”) usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) dane osobowe z naszej ewidencji, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszego dostawcy usług dla następujących celów:

 • Sfinalizowanie transakcji, dla której zgromadziliśmy dane osobowe, dostarczenie zamówionego towaru lub usługi, podjęcie uzasadnionych działań w kontekście bieżących relacji biznesowych z Tobą, wypełnienie warunków pisemnej gwarancji lub wycofanie produktu zgodnie z przepisami prawa federalnego, lub wypełnienie warunków umowy w inny sposób.

 • Wykrywanie incydentów zagrożenia bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwymi, zwodniczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, lub ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

 • Wyszukiwanie i usuwanie usterek produktów dla celów identyfikacji i naprawy błędów, które pogarszają zamierzoną funkcjonalność.

 • Korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, zapewnienie innemu konsumentowi możliwości korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, lub korzystanie z innego prawa przewidzianego przepisami prawa.

 • Przestrzeganie postanowień Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej w Kalifornii (Kalifornijski k.k. § 1546 i nast.).

 • Uczestniczenie w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych, prowadzonych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji mogłoby uniemożliwić ich wykorzystanie lub poważnie wpłynąć na wyniki badań, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę.

 • Umożliwienie wyłącznie wewnętrznego zastosowania, które jest racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumenta, w oparciu o Twoje relacje z nami.

 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 • Inne wewnętrzne i zgodne z prawem wykorzystanie tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym zostały podane.

3. Korzystanie z przysługujących praw.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw do dostępu, przenoszenia danych i usunięcia danych, prześlij nam możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta korzystając z poniższych kanałów komunikacji:

Tylko Ty lub osoba prawnie upoważniona do działania w Twoim imieniu, możecie złożyć możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta dotyczące Twoich danych osobowych. Możesz również złożyć możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta dotycząc dostępu lub możliwości przenoszenia danych, można złożyć tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta musi:

 • Zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, której dane osobowe zgromadzliśmy, lub czy jesteś upoważnionym przedstawicielem takiej osoby.

 • Opisywać żądanie na tyle szczegółowo, abyśmy mogli odpowiednio je zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie ani przekazać Ci danych osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzić, że jesteś osobą, której dotyczą dane osobowe.

Złożenie możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta nie wymaga utworzenia u nas konta. Uważamy jednak, że żądania przesłane za pośrednictwem konta chronionego hasłem jest wystarczająco zweryfikowane, gdy żądanie dotyczy danych osobowych powiązanych z tym konkretnym kontem.

Dane osobowe podane w możliwym do zweryfikowania żądaniu konsumenta wykorzystamy wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania.

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach ustawa CCPA może ograniczać możliwość korzystania z tych praw.

4. Czas reakcji i format odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na możliwe do zweryfikowania żądania konsumentów w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu (do dodatkowych 45 dni), poinformujemy Cię o przyczynie i okresie wydłużenia na piśmie.

Jeśli posiadasz u nas konto, prześlemy na nie pisemną odpowiedź. Jeśli nie posiadasz u nas konta, dostarczymy pisemną odpowiedź pocztą lub drogą elektroniczną, w zależności od Twojego wyboru.

Wszelkie przypadki ujawnienia obejmują wyłącznie 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie przez nas możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta. Udzielona odpowiedź wyjaśni również, w stosownych przypadkach, przyczyny, dla których nie możemy spełnić żądania. W przypadku żądań dotyczących przeniesienia danych wybieramy taki format umożliwiający podanie danych osobowych, który jest łatwo dostępny i umożliwi bezproblemowe przesyłanie informacji od jednego podmiotu do drugiego.

Nie pobieramy opłaty za przetworzenie lub odpowiedź na możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta, chyba że jest ono nadmierne, powtarzalne lub w oczywisty sposób bezzasadne. Jeśli stwierdzimy, że żądanie uzasadnia pobranie opłaty, poinformujemy Cię, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, i przedstawimy kosztorys przed zrealizowaniem żądania.

Brak dyskryminacji

Nie będziemy nikogo dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw gwarantowanych ustawą CCPA. O ile nie zezwoli na to ustawa CCPA, nie będziemy:

 • Odmawiać Ci dostarczania towarów lub świadczenia usług.

 • Stosować wobec Ciebie różne ceny lub stawki za towary lub usługi, także poprzez udzielanie rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie kar.

 • Świadczyć wobec Ciebie usług na innym poziomie lub dostarczać towarów o innej jakości.

 • Sugerować, że możesz otrzymać inną cenę lub stawkę za towary lub usługi, lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Zmiany w niniejszym Powiadomieniu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Powiadomieniu według własnego uznania i w dowolnym momencie. Gdy wprowadzimy zmiany do Powiadomienia, opublikujemy zaktualizowane Powiadomienie w aplikacji i zaktualizujemy datę wejścia powiadomienia w życie. Dalsze korzystanie z aplikacji po opublikowaniu zmian stanowi akceptację tych zmian.

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego powiadomienia, sposobów, w jakie gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane, opisanych poniżej (oraz w Polityce prywatności), Twojego wyboru i praw dotyczących takiego wykorzystania, lub chcesz skorzystać z prawa gwarantowanego przez stan Kalifornia, skontaktuj się z nami pod adresem:

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com