EcoWater Systems LLC

Warunki użytkowania aplikacji iQua

Data wejścia w życie: 7 grudnia 2020

Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020

Aplikacje iQua EcoWater („Aplikacja” zarówno w wersji na iPhone’a, jak i na Androida) to usługi EcoWater Systems LLC, firmy z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Delaware („EcoWater”, „my”, „nasze” lub „nas”) i spółek zależnych EcoWater wymienionych na końcu niniejszego dokumentu. Niniejsze Warunki użytkowania EcoWater Systems LLC i wszelkie dodatkowe zasady, warunki lub polityki, które okresowo publikujemy w Aplikacji, wraz z Polityką prywatności (zwane łącznie „Warunkami użytkowania”) określają zasady i warunki, zgodnie z którymi możesz („Ty”, „Twoje” lub „Klient”) korzystać z Aplikacji i wszystkich usług dostępnych w Aplikacji, w tym możliwości przeglądania raportów online i otrzymywania alertów z Aplikacji („Usługa”) dotyczących statusu urządzeń do zmiękczania wody, filtrów do wody i innych produktów („Produkty”) połączonych za pomocą sieci Wi-Fi i/lub technologii Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi dokładnie zapoznaj się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Klikając przycisk lub link „Wyrażam zgodę” albo korzystając z Usługi, wskazujesz, że zgadzasz się na prawne związanie niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze zasady, nie możesz korzystać z Aplikacji. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego dokumentu na przyszłość.

1. Zmiany Warunków użytkowania. EcoWater zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich w Aplikacji lub za pośrednictwem Usługi. Jeśli EcoWater dokona zmian niniejszych Warunków użytkowania, zmianie ulegnie także data „Ostatniej modyfikacji” na górze tej strony. Masz obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zmienionymi Warunkami użytkowania. Jeśli uznasz jakiekolwiek przyszłe zmiany niniejszych Warunków użytkowania za niemożliwe do zaakceptowania, musisz niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji i Usługi. Uruchomienie i/lub skorzystanie przez Ciebie z Aplikacji lub Usługi po opublikowaniu przez EcoWater zmienionych Warunków użytkowania oznacza Twoją zgodę na takie zmienione Warunki użytkowania bez żadnych zastrzeżeń.

2. Zakończenie/Zawieszenie oferowania Aplikacji i/lub Usługi. EcoWater może, według własnego uznania, zaprzestać oferowania Aplikacji i/lub Usługi albo zakończyć bądź zawiesić możliwość korzystania z Aplikacji i/lub Usługi, całkowicie lub częściowo, przez Ciebie albo przez wszystkich użytkowników, w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia i z jakichkolwiek przyczyn, w tym z powodu blokady obsługi, awarii systemu, konserwacji lub naprawy, bądź też okoliczności od nas niezależnych. Akceptujesz to, że jeśli Twoje upoważnienie do uruchomienia Aplikacji lub skorzystania z Usługi zostanie wstrzymane lub zawieszone, nie będziesz następnie uruchamiać, czy też próbować uruchamiać, Aplikacji ani korzystać z Usługi – bezpośrednio ani pośrednio.

3. Produkty. EcoWater nie ponosi odpowiedzialności za dokładność Usługi, a na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie otrzymujesz od EcoWater żadnych dodatkowych uprawnień w odniesieniu do Produktów. Jeśli dokonasz zakupu Produktów, do sprzedaży będą miały zastosowanie Warunki sprzedaży.

4. Opłata. EcoWater zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania lub modyfikowania opłaty za Aplikację i/lub Usługę w dowolnym momencie.

5. Warunki wstępne. Aby korzystać z Usługi, musisz: (i) kupić Produkt; (ii) mieć stałe, bezprzewodowe szerokopasmowe połączenie z Internetem pomiędzy Produktem a połączonym urządzeniem przenośnym, które może być używane do dostarczania ograniczonej ilości danych dostępnych za pośrednictwem pełnego połączenia z siecią Wi-Fi; oraz (iii) mieć dostęp do Aplikacji mobilnej EcoWater w celu zainstalowania, skonfigurowania i korzystania z Usługi.

6. Rejestracja. Musisz zarejestrować się online w Usłudze, podając nazwę użytkownika (swój aktywny adres e-mail) oraz hasło. W EcoWater możesz zarejestrować się tylko raz. Możesz także zarejestrować inny adres e-mail na swoim koncie podczas konfiguracji lub po niej, korzystając z menu Konfiguracja. Zgadzasz się chronić swoje hasło i nazwę użytkownika poprzez, między innymi, utrzymywanie w tajemnicy hasła i nazwy użytkownika. Jeżeli, niezależnie od powyższego zobowiązania, pozwolisz na dostęp do swojego konta, ponosisz odpowiedzialność za jego użytkowanie. Mamy prawo dezaktywować dowolny identyfikator użytkownika lub hasło, zarówno wybrane przez Ciebie, jak i przyznane przez nas, w dowolnym momencie, jeśli według naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

7. Nieuprawnione użycie. Zgadzasz się (a) niezwłocznie powiadomić EcoWater, korzystając z krajowych numerów telefonicznych i adresów e-mail podanych poniżej, o nieuprawnionym użyciu Twojego hasła i/lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa; oraz (b) zobowiązujesz się do wyjścia ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji.

8. Zmiany Aplikacji i Usługi. Możemy okresowo aktualizować i zmieniać Aplikację i/lub Usługę, aby odzwierciedlały zmiany naszych Produktów, potrzeby naszych użytkowników lub nasze priorytety biznesowe.

9. Dostępność Aplikacji i Usługi. Nie gwarantujemy, że Usługa, lub jakiekolwiek treści dostarczane za pomocą Aplikacji i/lub Usługi, będą zawsze dostępne lub niezakłócone. Możemy zawiesić, uniemożliwić lub ograniczyć dostępność całej naszej witryny lub dowolnych jej części z przyczyn biznesowych lub operacyjnych za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

10. Zawartość Aplikacji i Usługi. Zawartość Aplikacji i/lub Usługi ma wyłącznie charakter ogólnej informacji. Nie powinna stanowić porady, na której należy polegać. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie lub powstrzymasz się od niego na podstawie zawartości Aplikacji i/lub Usługi, musisz uzyskać profesjonalną, specjalistyczną poradę. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w Aplikacji i/lub Usłudze, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że zawartość Aplikacji i/lub Usługi jest dokładna, kompletna i aktualna.

11. Możliwość otrzymywania powiadomień. Możliwość korzystania z Usługi i otrzymywania powiadomień zależy od używanych przez Ciebie urządzeń i dostawców usług. EcoWater nie może udzielać i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności czy bezpieczeństwa Aplikacji i Usługi. Nie możemy udzielać i nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do możliwości otrzymywania przez Ciebie powiadomień wysyłanych do Ciebie z Usługi. Musisz wypróbować Usługę, aby sprawdzić zgodność.

12. Bezpieczeństwo. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego sprzętu komputerowego, oprogramowania i danych przed nieuprawnionym dostępem, wirusami, programami szpiegującymi i wszystkimi innymi rodzajami złośliwego kodu.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystasz z Usługi i uzyskujesz do niej dostęp na własne ryzyko. Aplikacja (w tym, ale nie wyłącznie, Usługa) jest dostarczana na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności względem Ciebie tam, gdzie byłoby to sprzeczne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd. ŻADNE POSTANOWIENIA ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA NIE WPŁYWAJĄ NA TWOJE PRAWA USTAWOWE ANI NA ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE CI JAKO KLIENTOWI.

15. Inne ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie do odpowiedzialności powstającej w wyniku dostarczania Ci Produktów, co jest opisane w naszych Warunkach sprzedaży.

16. Akceptujesz, że firma EcoWater, jej spółki zależne i partnerzy nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę zysków, udziału w rynku, zakłócenia działalności, stratę możliwości biznesowych, jeśli Usługa używana jest w celach komercyjnych lub przemysłowych.

17. Jeśli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do Ciebie i stanie się to w wyniku niepodjęcia przez nas uzasadnionych działań i starań, naprawimy szkodę lub wypłacimy na Twoją rzecz uczciwe odszkodowanie. Nie odpowiadamy jednak za szkody, których możesz uniknąć, postępując zgodnie z naszym zaleceniem, aby skorzystać z aktualizacji oferowanej za darmo, ani za szkody, które zostały spowodowane niewłaściwym wykonaniem przez Ciebie instrukcji dotyczących instalacji lub brakiem zalecanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

18. Linki do innych witryn. Dla Twojej wygody i informacji Aplikacja może zawierać linki do innych stron internetowych. Te strony internetowe mogą być obsługiwane przez firmy z nami niepowiązane. Linkowane strony internetowe, łącznie z obsługiwanymi przez EcoWater, mogą mieć własne zasady dotyczące użytkowania i prywatności, z którymi musisz zapoznać się, gdy je odwiedzasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość żadnej strony internetowej, nad którą nie sprawujemy kontroli, za korzystanie z tych stron internetowych ani zasady ochrony prywatności obowiązujące w tych witrynach.

19. Jurysdykcja i prawo właściwe. Niniejsze Warunki użytkowania będą rozumiane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Minnesota. Wyrażasz zgodę na podleganie niewyłącznej jurysdykcji sądu federalnego lub stanowego w Woodbury MN.

Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania skontaktuj się z nami pod adresem e-mail lub numerami telefonicznymi podanymi poniżej.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com