EcoWater Systems LLC

Podmienky používania aplikácie iQua

Dátum účinnosti: 7. decembra 2020

Naposledy upravené: 7. decembra 2020

Aplikácie EcoWater iQua („aplikácia“ vo verziách pre iPhone aj Android) sú službami spoločnosti EcoWater Systems LLC, spoločnosti s ručením obmedzeným z Delaware („EcoWater“, „nás“, „náš“ alebo „my“) a sú použiteľné pre ďalšie dcérske spoločnosti EcoWater, ako je uvedené na konci tohto dokumentu. Tieto Podmienky používania spoločnosti EcoWater Systems LLC a akékoľvek ďalšie podmienky alebo pravidlá, ktoré priebežne zverejňujeme v aplikácii, vrátane našich Zásad ochrany osobných údajov (súhrnne „Podmienky používania“), stanovujú podmienky, za ktorých vy („Vy“, „Váš“ alebo „Zákazník“) môžete používať Aplikácie a akékoľvek služby dostupné v Aplikácii, vrátane možnosti prezerania online správ a dostávania upozornení z aplikácie („Služby“) o stave zmäkčovačov vody, vodných filtrov alebo iných produktov pripojených k sieti Wi-Fi a/alebo Bluetooth („Produkty“).

Pred použitím Služby si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Kliknutím na tlačidlo alebo odkaz označený „Súhlasím“ alebo používaním Služby, vyjadrujete svoj súhlas s právnym vymedzením týchto Podmienok používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, aplikáciu nesmiete používať. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu pre budúce použitie.

1. Zmeny podmienok používania. Spoločnosť EcoWater si vyhradzuje právo kedykoľvek, a z času na čas, zmeniť tieto Podmienky používania, bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto zmena bude účinná zverejnením v aplikácii alebo prostredníctvom služby. Ak EcoWater zmení tieto Podmienky používania, revidujeme tiež dátum „Poslednej aktualizácie“ v hornej časti tejto stránky. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať všetky revidované Podmienky používania. Ak zistíte, že akékoľvek ďalšie revízie týchto Podmienok používania sú pre vás neprijateľné, musíte okamžite prestať používať aplikáciu a službu. Váš vstup a/alebo použitie aplikácie alebo služby po zverejnení akýchkoľvek revidovaných Podmienok používania spoločnosťou EcoWater, predstavuje váš súhlas s akýmikoľvek revidovanými Podmienkami používania bez akýchkoľvek námietok.

2. Ukončenie/pozastavenie aplikácie a/alebo služby. Spoločnosť EcoWater môže, na základe vlastného úplného uváženia, kedykoľvek ukončiť aplikáciu a/alebo službu, alebo ukončiť či pozastaviť vaše používanie alebo všeobecné používanie aplikácie a/alebo služby, alebo ich časti, s alebo bez upozornenia, a z akéhokoľvek dôvodu, vrátane dôvodov odmietnutia služby, zlyhania systému, údržby alebo opravy, či okolností mimo našej dostupnej kontroly. Súhlasíte s tým, že ak bude vaše oprávnenie na vstup do aplikácie alebo na používanie Služby ukončené alebo pozastavené, nebudete už priamo alebo nepriamo vstupovať do aplikácie, alebo sa do nej pokúšať vstúpiť.

3. Produkty. EcoWater neprijíma žiadnu zodpovednosť za presnosť Služby a tieto Podmienky používania vám neposkytujú žiadne ďalšie práva od spoločnosti EcoWater, pokiaľ sa týkajú Produktov. Ak nakúpite Produkty, na predaj sa budú vzťahovať naše Podmienky predaja.

4. Poplatok. Spoločnosť EcoWater si vyhradzuje právo ustanoviť alebo upraviť poplatok za aplikáciu a/alebo službu, kedykoľvek, a z času na čas.

5. Predbežné podmienky. Aby ste mohli Službu používať, budete musieť: (i) kúpiť Produkt; (ii) mať neustále zapnuté bezdrôtové širokopásmové internetové pripojenie medzi Produktom a pripojeným mobilným zariadením, ktoré je možné použiť na poskytnutie určitej obmedzenej časti informácií dostupných prostredníctvom úplne pripojeného Wi-Fi pripojenia; a (iii) mať prístup k mobilnej aplikácii EcoWater za účelom inštalácie, konfigurácie a používania Služby.

6. Registrácia. Budete sa musieť zaregistrovať online do Služby, kedy uvediete Používateľské meno (vašu aktívna e-mailovú adresu) a Heslo. U EcoWater sa môžete zaregistrovať iba raz. Môžete si tiež zaregistrovať inú e-mailovú adresu pod svojím účtom počas nastavovania alebo po vstupe do ponuky Nastavenie. Zaväzujete sa chrániť vaše používateľské meno a heslo okrem iného tým, že budete udržiavať vaše používateľské meno a heslo v tajnosti. Ak bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť povolíte prístup k vášmu účtu, budete zodpovední za každé použitie. Máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód alebo heslo, ktoré ste si vybrali alebo ktoré sme vám pridelili, ak ste podľa nášho odôvodneného názoru porušili akékoľvek z ustanovení týchto podmienok používania.

7. Neoprávnené použitie. Aplikáciu a/alebo službu môžeme z času na čas aktualizovať a meniť, aby odrážali zmeny našich produktov, potrieb našich používateľov a našich obchodných priorít.

8. Zmeny v aplikácii a službe. Aplikáciu a/alebo službu môžeme z času na čas aktualizovať a meniť, aby odrážali zmeny našich produktov, potrieb našich používateľov a našich obchodných priorít.

9. Dostupnosť aplikácie a služby. Nezaručujeme, že Služba alebo akýkoľvek obsah poskytovaný v Aplikácii a/alebo Službe, bude vždy k dispozícii alebo bude neprerušovaný. Z obchodných a prevádzkových dôvodov môžeme pozastaviť alebo odvolať alebo obmedziť dostupnosť celého alebo ktorejkoľvek časti nášho webu, a to s alebo bez oznámenia.

10. Obsah aplikácie a služby. Obsah aplikácie a/alebo služby je poskytovaný iba pre všeobecné informácie. Zámerom nie je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Pred podniknutím alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu v aplikácii a/alebo službe, musíte získať odborné alebo odborné poradenstvo. Aj keď vyvíjame primerané úsilie na aktualizáciu informácií v aplikácii a/alebo službe, neposkytujeme nijaké vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo naznačované, že obsah v aplikácii a/alebo službe je presný, úplný alebo aktuálny.

11. Schopnosť prijímať oznámenia. Vaša schopnosť používať službu a prijímať oznámenia závisí od vašich rôznych zariadení a poskytovateľov služieb. Spoločnosť EcoWater nemôže a neposkytuje žiadne záruky za dostupnosť alebo bezpečnosť aplikácie a služby. Nemôžeme a neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa vašej schopnosti prijímať oznámenia, ktoré vám zasiela služba. Službu musíte vyskúšať, aby ste zaistili kompatibilitu.

12. Bezpečnosť. Beriete na vedomie, že iba vy ste zodpovední za ochranu hardvéru, softvéru a údajov vášho počítača pred neoprávneným prístupom, vírusmi, spywarom a všetkými ostatnými typmi škodlivého kódu.

13. Obmedzenie zodpovednosti. Výslovne potvrdzujete a súhlasíte s tým, že vaše používanie a prístup k službe je na vaše výlučné riziko. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi je vám Aplikácia (vrátane, ale nie výlučne, Služby) poskytovaná na báze „TAK, AKO JE“ a „AKO K DISPOZÍCII“.

14. Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám v prípade, že by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov, a za podvod alebo podvodné skreslenie. NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA NEMÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA A NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY AKO SPOTREBITEĽA.

15. Na zodpovednosť vyplývajúcu z dodávky akýchkoľvek produktov pre vás sa budú vzťahovať odlišné obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti, ktoré budú stanovené v našich obchodných podmienkach.

16. Súhlasíte s tým, že spoločnosť EcoWater, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti nenesú za vás žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti, ak sa služba používa v komerčnej alebo priemyselnej aplikácii.

17. Ak chybný digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí zariadenie alebo digitálny obsah, ktorý vám patrí , a je to spôsobené tým, že sme nevynaložili primeranú opatrnosť a zručnosť, tak poškodenie buď opravíme, alebo vám vyplatíme primeranú náhradu. Nebudeme však zodpovední za škody, ktorým by ste sa mohli vyhnúť, ak by ste sa riadili našou radou bezplatne použiť aktualizáciu, ktorá vám je ponúkaná, alebo za škody, ktoré ste spôsobili tým, že ste nesprávne dodržali pokyny na inštaláciu alebo tým, že ste nesplnili nami odporúčané minimálne systémové požiadavky.

18. Odkazy na iné stránky. Táto aplikácia môže pre vaše pohodlie a informácie obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky môžu prevádzkovať spoločnosti, ktoré nie sú s nami prepojené. Prepojené webové stránky, vrátane tých, ktoré prevádzkuje spoločnosť EcoWater, môžu mať svoje vlastné zásady používania a ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali pri ich návšteve prečítať. Nie sme zodpovední za obsah žiadnych webových stránok, ktoré neriadime, za ich použitie ani za praktiky ochrany súkromia týchto webových stránok.

19. Jurisdikcia a Vládny zákon. Tieto Podmienky používania sa budú riadiť a interpretovať v súlade so zákonmi štátu Minnesota. Súhlasíte s nevýlučnou jurisdikciou federálneho alebo štátneho súdu vo Woodbury MN.

Kontaktujte nás.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese a telefónnych číslach uvedených nižšie.

EcoWater LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
USA
+1 (800) 722-0476
privacy@ecowater.com